Agile Manifesto

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

Agile manifesto บอกไว้แบบนั้น เพื่อความชัดเจน ด้านซ้ายทำตัวหนาไว้ ด้านขวาทำตัวบางปกติ ส่วนตรง over ทำเป็นตัวหนาและใส่สีแดงไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจมาก ๆ

ตอนเราทำ Agile เราให้ความสำคัญกับของที่อยู่ด้านซ้ายใน manifesto มากกว่าด้านขวา ไม่ได้แปลว่าของที่อยู่ด้านขวาใน manifesto เราจำไม่ทำ หรือละทิ้งมันไป สิ่งที่ยังมีความสำคัญต่อการทำงาน ถ้าไม่ทำ งานจะไม่เดิน หรือไม่สามารถส่งมอบได้ สิ่งนั้นก็ยังต้องทำอยู่ดี

Individuals and interactions over processes and tools

เราให้ความสำคัญที่ตัวบุคคล และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่ากระบวนการทำงานและเครื่องมือที่นำมาใช้

เพราะว่าคน ไม่ใช่ resource คนคือคน มีความรู้สึก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความผูกพัน การให้ความสำคัญกับคน จะส่งผลให้เกิดความคิดใหม่ ๆ พลังในการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน รวมไปถึงความผูกพันกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ เมื่อเราให้ความสำคัญกับคน สิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวทางการทำงานที่เป็น norm มากกว่า process ที่มาควบคุมทีม

Working software over comprehensive documentation

เราให้ความสำคัญที่ของที่ใช้งานได้จริงมากกว่าการทำเอกสาร

ของที่ส่งมอบ มันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันถูกส่งมอบให้กับผู้ใช้ และมันใช้งานได้จริง หากเรามุ่งหวังหรือเน้นแต่การทำเอกสารประกอบที่ไม่มีใครอ่าน หรือนาน ๆ ทีใช้ที มากกว่าที่จะทำงานให้เสร็จ ก็คงไม่เหมาะ

Customer collaboration over contract negotiation

เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือกันกับผู้ใช้มากกว่าไปเน้นที่การทำข้อตกลงกับผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา เขาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม กับสิ่งที่ทีมกำลังทำ บางครั้งผู้ใช้ไม่รู้จริง ๆ ว่าตัวเองต้องการอะไร จนกว่าจะเห็นของ ถ้าผู้ใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วม เขาจะได้เห็นของเร็วขึ้น ให้ feedback ได้เร็วขึ้น แทนที่จะไปเห็นของตอนจบทีเดียว แล้วมารู้ทีหลังว่าของนั้นมันไม่ใช่ หรือในระหว่างที่ทำหากผู้ใช้มีความรู้สึกว่า ของที่อยากได้ เขาไม่ได้อยากได้อีกต่อไปแล้ว หากเราสนใจแต่เรื่องข้อตกลงที่ทำร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ยากมาก

หากเรา collaborate กับผู้ใช้บ่อย ๆ และผู้ใช้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับทีม การต่อรองกับผู้ใช้ก็มีโอกาสจะสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะผู้ใช้ได้เห็น และสัมผัสประสบการณ์เดียวกันกับทีมแล้ว

Responding to change over following a plan

เราให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่ายึดเอาแผนงานเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ปกติการทำงานมันไม่ได้ทำแป๊บเดียวเสร็จ บางงานใช้เวลาหลายเดือน บางงานใช้เวลาเป็นปี ความต้องการแรกเริ่มอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ การยึดตามแผนเดิมอาจจะไม่ตอบสนองต่อแผนธุรกิจในระยะยาว

การวางแผนควรทำคร่าว ๆ ไว้ ให้สามารถยืดหยุ่นได้ และพยายามไป collaborate กับผู้ใช้บ่อย ๆ และทำการ replan บ่อย ๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Leave a Reply